Handdesinfektion 1L

Erbjudande
149 kr inkl. moms
99 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
3963

Handdesinfektion 85% är en handsprit som används för att förebygga och förhindra

mikrobiologisk smittspridning via händer. Exempel på användningsområden är

humanvård, barnomsorg, djurvård, laboratorieverksamhet, livsmedelsproduktion och

områden där handhygien är mycket viktigt.

 

 

Storlek: 1 L med Droppkork.

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar tecken, ritning

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Mycket brandfarlig vätska och ånga
  • Orsakar allvarlig ögonirritation

Säkerhetsåtgärder:

  • Använd ögonskydd
  • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
  • Rökning förbjuden.
  • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
  • Vid brand: Släck med kolsyra/vattendimma/koldioxid/alkoholresistent skum
  • Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00