Sonax Xtreme Intensive Avfettning 1 l

175 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
7-615300

En färgindikterade avfettning!! Blir lila när medlet verkat klart.
Ett absolut måste är Xtreme Intensiv Avfettning, en effektiv avfettning för borttagning av
tjära, smuts och flygrost före biltvätt. Baserad på ny banbrytande teknologi som ersätter traditionell
kallavfettning. Med unika gelformuleringen som gör att medlet stannar kvar och effektivt bearbetar
lackytan utan att rinna av eller avdunsta. Är emulgerbar, vilket gör att upplöst olja och fett kan spolas
bort med vatten. Kan även användas på våta lacker. SONAX Xtreme Intensiv Avfettning är dessutom
skonsammare mot bilens lack och plastdetaljer än andra petroleum-baserade avfettningar på grund
av den låga petroleumhalten. Skall ej spädas.

Storlek: 1 liters

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar ritning, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

 • Orsakar allvarliga ögonirritation
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • Irriterar huden
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Säkerhetsåtgärder:

 • Tvätta händerna grundligt efter användning
 • Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
 • Undvik utsläpp i miljön
 • Vid förtäring: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon
 • Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten och tvål
 • Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ev kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.
 • Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen
 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarhjälp.
 • Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00