Aquapel Glasbehandling

129 kr inkl. moms
Antal
Antal st
Art nr
3113

Aquapel är ett skydd för bilens rutor.

 

Fördelen är att smuts, insekter och trafikfilm inte fastnar lika hårt på glaset som på en obehandlad ruta.

Rutorna blir mycket lätta att hålla rena. En annan effekt är att vattendropparna "glider" av rutorna vid körning

i högre hastighter. Därför behöver torkarna inte användas lika frekvent som på en obehandlad ruta. 

Aquapel minskar dessutom reflexerna vid mörkerkörning.

Rutorna bör rengöras med glasrengöringsvätska innan applicering av glasbehandlingen för att ge en

lång hållbarhet.  Mycket lättanvänd och en ampull räcker till ca 1 st vindruta eller 2 st sidorutor.

 

Sälj styckevis,3-pack, 6-pack i box.

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  • Irriterar huden.
  • Kan vara dödlig vid förtäring om den kommer ner i luftvägarna.
  • Giftig för vattenlevande organismer med långefttekter.

Säkerhetsåtgärder:

  • Vid förtäring: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
  • Använd skyddshandskar.
  • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
  • Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00