Cargloss Bodyprep 1L & 5L

199 kr inkl. moms
Storlek
Antal st
Art nr
6685/6689

Produktinformation 
Ett mycket effektivt medel som tar bort alla typer av olja, vax, fett, silikonrester ifrån lacken. 
Lämnar en helt ren yta. För proffessionellt bruk.

Storlek: 1L & 5L

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar tecken, ritning

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Mycket brandfarlig vätska och ånga
  • Irriterar huden
  • Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekt

Säkerhetsåtgärder:

  • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
  • Undvik att andas in ångor
  • Undvik utsläpp i miljön.
  • Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd.
  • VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
  • Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare

 

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00