Auto Magic Paint Sealant 946ml

874 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
4603

Auto Magic Paint Sealant är en högteknologisk icke-slipande polymertätningsmedel.

Denna snabbtorkade formel kombinerar överlägsen, långvarig glans med maximal

hållbarhet. Detta är det senaste försvaret mot blekning och oxidation orsakat av

miljöföroreningar och skadlig ultraviolett exponering från solen. Paint Sealant är lätt

att använda, till skillnad från andra tätningsmedel. Kan appliceras för hand eller maskin.

Den nya VOC-kompatibla formeln är bättre än någonsin.

 

Storlek: 946ml

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Varning

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

 • Brandfarlig vätska och ånga
 • Orsakar allvarliga ögonirritation
 • Kan orsaka cancer
 • Skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekt

 

Säkerhetsåtgärder:

 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
 • Förvara behållaren väl tillsluten
 • Tvätta händerna grundligt efter användning.
 • Använd skyddshandskar/ögonskydd/skyddskläder/ansiktsskydd.
 • Vid hudkontakt: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ev kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.
 • Innehåller Butylerad hydroxytoluen. Kan ge en allergisk reaktion.

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00